سرخط خبرها
امروز: چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶ | ۰۵:۲۷:۰۸آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ،‌ ۰۱:۱۰
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱در ۷:۴۴ ق.ظ تعداد بازدید: 143 بازدید کد خبر:2884 چاپ خبر

شهرستان دلفان موزه باستان شناسی ندارد

0

سرپرست فرمانداری شهرستان دلفان خواستار راه اندازی موزه باستان شناسی در این شهرستان شد .


مهدی پازوكی روز شنبه‌ در گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍‍ا خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌ای‍رن‍‍ا گفت: ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ ب‍‍ا ق‍دم‍ت‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ خ‍ود د‌ار‌ا‌ی‌ ی‍‍ادگ‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ك‍‍ه‍ن‌ ‌از ق‍رون‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ وآثار بدست آمده از حفاری های تپه های باستانی این دیار امروزه زینت بخش بخش موزه های بزرگ دنیا ایست .

و‌ی‌ اظهار داشت : بیش از 265 اثر باستانی و 12پل تاریخی در شهرستان دلفان وجود دارد كه م‍ت‍‍اس‍ف‍‍ان‍ه‌ ت‍‍اك‍ن‍ون‌ ت‍ن‍‍ه‍‍ا 62 ‌اث‍ر ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ در ف‍‍ه‍رس‍ت‌ م‍ل‍‍ی‌ ب‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ رس‍ی‍ده‌ ك‍ه‌ ‌ای‍ن‌ م‍‍ه‍م‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍س‍وولان‌ م‍رب‍وطه‌ ر‌ا م‍‍ی‌ طل‍ب‍د.

پازوكی ، ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ‌ای‍ن‍ك‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ل‍ت‌ ن‍ب‍ود م‍وزه باستانی ‌ در ش‍‍ه‍ر ن‍ور‌آب‍‍اد ‌آث‍‍ار ك‍ش‍ف‌ ش‍ده در این منظقه ‌ ب‍ه‌ دی‍گ‍ر م‍وزه‌ ‌ه‍‍ا م‍ن‍ت‍ق‍ل‌ ش‍ده‌ ، ‌اف‍زود: ب‍ه‌ ‌ه‍م‍ی‍ن‌ ‌ع‍ل‍ت‌ م‍ردم‌ ‌ای‍ن‌ دی‍‍ار ‌از ‌اش‍ی‍‍ای‍‍ی‌ ك‍ه‌ ب‍ی‍‍ان‍گ‍ر ‌ه‍وی‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ‌ارزش‍م‍ن‍د ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ش‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌ ، م‍ح‍روم‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.

به گفته وی ، این مسئول ادامه داد ‌ : ب‍‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وق‍‍ع‍ی‍ت‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ، ر‌اه‌ ‌ان‍د‌از‌ی‌ م‍وزه‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ ‌اق‍د‌ام‍‍ی‌ در ج‍‍ه‍ت‌ م‍‍ع‍رف‍‍ی‌ ‌آث‍‍ار ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ دی‍‍ار م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د.

وی افزود: شهرستان دلفان هم اكنون تنها دارای یك موزه مردم شناسی است وراه اندازی موزه باستان شناسی یكی از خواسته های بحق مردم این دیار است.

برچسب‌ها

بیان دیدگاه

عکس/ فیلم/ صوت
«کافه کشکان»
تبلیغات و پیام ها
سایت های مرتبط